درباره نویسنده

مطالب مرتبط

7 Comments

 1. 1

  نویسنده

  اللهم عجل لولیک الفرج

  Reply
 2. 2

  پس زمینه

  سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

  Reply
 3. 3

  شهیدزنده

  لبیک اللهم لبیک
  العبد نشانه ظهور
  سوره نسا78هرچه ازانواع نیکوئی به تورسدازجانب خداست وهربدی ازنفس توست وماترابه رسالت برای مردم فرستادیم وبرای رسالت توتنهاگواهی خداکافی است 79هرکه رسول رااطاعت کندخدارااطاعت کرده وهرکه مخالفت کندماترابه نگهبانی آنهانفرستاده ایم  ایه 51سوره روم پس توای رسول مااین مردم مرده رانتوانی باسخن حق شنواکنی ودعوت خودرابه گوش این کران که مخصوصا”رومیگردانندبرسانی 52وتومردمی راکه کوردل کافرهستندنتوانی ازضلالت به راه هدایت آری تنهاتوآنان راکه به آیات ماایمان می آورندودرپی ان ایمان تسلیم امرماشوندتوانی سخن خدارابه گوش هوششان برسانی  کسیکه خبرمحل ظهورامام زمان دربهشت زهراتهران دادگفت خبرشهادت شهدایی مثل شهیدذوالفقاری وحججی وهادی وسلیمانی راداده است اوگفت تاییدیه شهادتشان حججی وسلیمانی دراین محل یادمان شهدای مکه گرفتند
  من ایمان آوردم یعنی من باورکردم

  Reply
 4. 4

  شهیدزنده

  سوره سباآیه 47
  بگوخدای من حق رابه وحی برمن القامی فرمایدکه اوبه اسرارعوالم غیب آگاهست48بگوحق آمدودیگر
  باطل دراول وآخرمحوونابوداست 49بگواگرمن گمراه
  شده ام زیانش برمن است واگرهدایت یافته ام آن به
  وحی خدای من است که البته(دعای بندگان را)شنوا
  و(به قلوب خلق)نزدیک است
  لبیک اللهم لبیک
  العبدنشانه ظهوراست
  کسیکه خبرظهورامام زمان دربهشت زهراتهران داد
  گفت خبرشهادت شهدایی مثل شهیدهادی وشهید
  حججی وشهیدسلیمانی وشهیدذوالفقاری راداده
  اوگفت به شهیدذوالفقاری خبررجعتش داده وبه
  شهیدذوالفقاری گفته یادمانت نزدیک محل ظهور
  دربهشت زهراتهران قرارمیگیردوتوجایی که یادمانت
  است رجعت میکنی نه جایی که خاکسپاری شدی
  اوگفت برایش رجعت شهدایی مثل شهیدپلارک و
  شهیدذوالفقاری ودیگران واقع شده است
  منتظران ظهورامام زمان پس بشتابیدبسوی محل
  ظهورامام زمان دربهشت زهراتهران

  Reply
 5. 5

  شهیدزنده

  سوره آل عمران آیه 4
  هماناچیزی درآسمان وزمین از
  خداپنهان نیست5خداست آنکه می نگارد صورت شما
  رادررحم مادران هرگونه اراده کندخدائی جزآن ذات
  یکتانیست که به هرکارتواناوداناست
  سوره سباآیه 47
  بگوخدای من حق رابه وحی برمن القامی فرمایدکه اوبه اسرارعوالم غیب آگاهست48بگوحق آمدودیگر
  باطل دراول وآخرمحوونابوداست 49بگواگرمن گمراه
  شده ام زیانش برمن است واگرهدایت یافته ام آن به
  وحی خدای من است که البته(دعای بندگان را)شنوا
  و(به قلوب خلق)نزدیک است
  لبیک اللهم لبیک
  العبدنشانه ظهورامام زمان است
  کسیکه خبرظهورامام زمان دربهشت زهراتهران داد
  گفت خبرشهادت شهدایی مثل شهیدهادی وشهید
  حججی وشهیدسلیمانی وشهیدذوالفقاری راداده
  اوگفت به شهیدذوالفقاری خبررجعتش داده وبه
  شهیدذوالفقاری گفته یادمانت نزدیک محل ظهور
  دربهشت زهراتهران قرارمیگیردوتوجایی که یادمانت
  است رجعت میکنی نه جایی که خاکسپاری شدی
  اوگفت برایش رجعت شهدایی مثل شهیدپلارک و
  شهیدذوالفقاری ودیگران واقع شده است
  منتظران ظهورامام زمان
  پس بشتابیدبسوی محل یادمان شهدای مکه در
  بهشت زهراتهران

  Reply
 6. 6

  شهیده زنده

  کسیکه خبرظهورامام زمان دربهشت زهراتهران دادگفت برای هرکسی کنجکاوی شخصی خودش مهم است اوگفت پس پیامبرانی مثل سلیمان نبی وداودنبی ومسیح (ع)راازخداخواسته ببیندودیده است وخبرمحل ظهوررابانهاداده است وتمام امامان وابوالفضل(ع)راببیندوبه لطف الهی دیده است وبه ماگفت بشتالیدبه محل ظهوراگرمنتظرامام زمان هستید

  Reply
 7. 7

  العبدشهیدزنده

  سوره نساءآیه31
  آرزووتوقع بی جادرفضیلت ومزیتی
  که خدابه آن بعضی رابربعضی داده مکنیدکه هرکه از
  مردوزن وازآنچه اکتساب کنندبهره مندشوندوهرچه
  خواهیدازفضل خدادرخواست کنیدنه ازخلق (تابه شما
  اعطاکند)که خدافیاض وبه همه چیزداناست
  سوره آل عمران آیه 4
  هماناچیزی درآسمان وزمین از
  خداپنهان نیست5خداست آنکه می نگارد صورت شما
  رادررحم مادران هرگونه اراده کندخدائی جزآن ذات
  یکتانیست که به هرکارتواناوداناست
  سوره سباآیه 47
  بگوخدای من حق رابه وحی برمن القامی فرمایدکه اوبه اسرارعوالم غیب آگاهست48بگوحق آمدودیگر
  باطل دراول وآخرمحوونابوداست 49بگواگرمن گمراه
  شده ام زیانش برمن است واگرهدایت یافته ام آن به
  وحی خدای من است که البته(دعای بندگان را)شنوا
  و(به قلوب خلق)نزدیک است
  لبیک اللهم لبیک
  العبدنشانه ظهورامام زمان است
  کسیکه خبرظهورامام زمان دربهشت زهراتهران داد
  گفت خبرشهادت شهدایی مثل شهیدهادی وشهید
  حججی وشهیدسلیمانی وشهیدذوالفقاری راداده
  اوگفت به شهیدذوالفقاری خبررجعتش داده وبه
  شهیدذوالفقاری گفته یادمانت نزدیک محل ظهور
  دربهشت زهراتهران قرارمیگیردوتوجایی که یادمانت
  است رجعت میکنی نه جایی که خاکسپاری شدی
  اوگفت برایش رجعت شهدایی مثل شهیدپلارک و
  شهیدذوالفقاری ودیگران واقع شده است
  منتظران ظهورامام زمان
  بشتابیدبسوی محل یادمان شهدای مکه در بهشت زهرا
  تهران اگرمشتاق ظهورهستید

  Reply

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق متعلق به فاتحان است.