بازدید مقام معظم رهبری از غرفه فاتحان در سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران